Pazar, Aralık 04, 2005

Proje Yönetiminde Kültür Özellikleri

Patron Tipi Yönetim Biçiminin Özellikleri
Aşağıda bu yönetim biçiminin özellikleri görülmektedir. Bu yönetim biçiminde :


aile kültürü egemendir.
egemenlik tek kişinin veya bir ailenin tekelindedir.
organizasyon tek bir kişiye hizmet etmektedir.
güç, merkezdedir.
hedef, güç kazanmaktır.
her fikir ve çözüm sırasıyla denendikten sonra kişisel çözüm bulunmaktadır.
kesin kuralların geçerliği yoktur.
açık önerilere dayanan hızlı karar alma önem taşımaktadır.
herkes tek merkez için çalışmaktadır.
bütün kararlar merkezden verilmektedir.
deneyim, kazananların kaybedenleri yok etmesi ile elde edilmektedir.
teknik ve kuralların varlığı önemli değildir.
sezgilerle ve bütünsel düşünülmektedir.
olası bir çözüme doğru hızla hareket edilerek, uygun olmaması durumunda hemen bir diğerine geçilmektedir (el yordamı).
mantıklı ve adım adım sistematik analizler yapılmamaktadır.
yönetici çabuk sıkılmaktadır.
olaylara bütünsel bakılarak sonuçlar düşünülmektedir.
yazılı iletişim yerine sözlü iletişim yeğlenmektedir.
analitik girdiler, raporlar, dokümanlar ve bütçelerin kullanılarak analiz yapılması yerine tahminler, söylenti ve dedikodular yaygındır.
yönetici, organizasyondaki en bilgili ve her şeyden haberdar kişi olup bunları organizasyonun diğer üyeleri ile paylaşmaz.
ani, deneysel ve planlanmamış çalışma biçimleri vardır.
direkt olarak çözüme ulaşmak istenmektedir.
deneme - yanılma ve modelleme tercih edilmektedir.
otorite sadece yöneticinindir.
değişiklik, kişileri değiştirerek sağlanmaktadır.
kişiler bağlantı elemanlarıdır. Herhangi bir bağlantıda sorun varsa kişiler değiştirilmektedir.
patronun araştırmaya dayalı raporlarla bir işin alınıp alınamayacağına karar vermesi yerine, kendisinin telefonda konuştuğu dostunun fikirleri daha ağır basmaktadır.
yöneticiler sonucun sadece kendi başarıları olduğunu görmek istemektedirler.
karizmatik kişilik sahibi olanlar ve kaynakları yönlendirenler önemlidir..
para, fazlasıyla bir değer olup sonuçların göstergesidir. Başka bir deyişle “her şey para ile ölçülür”.

Bürokratik (Klasik) Tip Yönetim Biçiminin Özellikleri

Aşağıda bürokratik tip yönetim biçiminin özellikleri sıralanmıştır
Burada emir ve kurallar egemendir.
Rol kültürüdür (Organizasyonda herkesin bir rolü vardır).
Egemenlik tepededir. Herkes kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
Organizasyonda astlar üstlerine hizmet eder.
Güç, en tepede toplanmıştır.
Gerekçeli önerilere dayanan daha iyi kararlar önemlidir. İnsanın organizasyonda bulunduğu noktaya göre görev ve sorumlulukları vardır. Yaklaşım, rol ve meslek tanımı temeline dayanmakta olup, yönetici otoritenin egemenliğindedir. (Sistem önemsenir)
Kişiler organizasyondan alınan otoriteye göre birbirlerine emir verir ve bulundukları pozisyonun gerektirdiği raporları hazırlarlar.
Kural ve prosedürler geçmişi araştırarak geliştirilir. Her çözüm bu kitaba uydurulur.
Sistemin değişmesi için kuralların ve sorumlulukların yenilenmesi gerekir.
İnsan akıllı sayılır ve her şeyin mantıksal yolla çözülebileceğine inanılır.
Bu yöntem, yaşamın önceden bilindiği durumlarda verimlidir. Bu nedenle yarının dün gibi olacağı kabul edilir (Statik anlayış).
Buradaki düşünce analitik, mantıksal ve sıralıdır (sistemlidir).
İnsan, planlanabilen, zaman ayarı yapılabilen fiziksel bir kaynaktır (“insan kaynağı” deyimi bu kültüre aittir).
Yönetim, karar vermek anlamına gelmez. (Uygulama ve prosedürlere uymak esastır.)
Bu kültürün insanları düzenlidirler ve buna önem verirler.

Proje (Ekip) Tipi Yönetim Biçiminin Özellikleri

Aşağıda proje (ekip) tipi yönetim biçiminin özellikleri görülmektedir
Egemenlik ekiptedir. Bu kültürde ekip çalışması ve yaratıcılık ön plandadır.
Organizasyon, ekip çalışması ile amacına yani sorunun çözümüne yönelik hizmet vermektedir.
Güç, organizasyon bölümlerinin kesişme noktalarında odaklanmaktadır.
Yönetim temel olarak, sorunların çözümündeki süreklilik ve başarı ile ilgilenmektedir.
Yeni fikirler, teknikler ve yaklaşımlar üretilmektedir. Yaratıcılık esastır.
Kaynaklar çözüme uygun biçimde paylaştırılmakta ve harcanmaktadır.
Çözüm için iş gücü, makine ve para sağlanmakta, sonuçlar ve çözümlenen sorunlar karşısında performans yargılanmaktadır.
Ekip çalışması ile sorunlara ve ortak görevlere odaklanılmaktadır.
Patron kültürlü insanları şanslı; bürokratik kültüre sahip insanları ise gerekli ama sıkıcı bulurlar. Bu grubun örnekleri pazarlama elemanları, planlanmacılar ve üretim sorumlularıdır.
Bu kültür problem çözücü ve yaratıcıdır. Dolayısıyla sorunlar en iyi şekilde çözümlenmektedir.
Sorun çözme becerisi işbirliği ve ekip çalışmasına dayanmaktadır.
Kişisel gelişim özendirilmektedir.
Kurallara uymak, karşılıklı anlaşmaya dönüşmektedir.
Konuşma, tartışma ve görüş alışverişi vardır.
Problem çözme, problemin tanımlanması ile başlamaktadır.
Farklılık yaratmaktan çok sorun çözmek esastır.
İnsanı kaynak değil, kaynak yaratan sayar.
İnsanın geleceğini yarattığını kabul eder.
İnsan ekibi, ekip insanı seçer (kabul eder).
Bilgi ve uzmanlığa saygı duyarlar.
Bu kültürde yönetmek için yönetilenin saygısını kazanmak, emir vermek için ikna etmek gerekir. Görüşme, tartışma, gerekçe, tutanak, rapor vardır ve yazılanın okunacağı düşünülür.
Kazanmak için ikna etmek (güçlü gerekçe) gerekir. Önce sorun tanımlanmalı, grup bu tanımı ve sorunun önceliğini kabul etmelidir.
Bu kültürde, heterojen bir grup ortak neden, görev veya sorun ile bütünleşerek homojen hale gelmelidir.
Sorunu gruba kabul ettirmek (mal etmek) için önce grubun saygısını kazanmak gerekir.
Bu gruptakilere göre saygınlık gruba ithal edilir : Başka yerde oluşturulur ve uzmanlık gezicidir. İnsan bir örgütün değil dünyanındır.
Burada karizma değil, uzmanın kredibilitesi önemlidir.
Sorunu belirlemek için örgüt şemasına onun adıyla bir yer (kutu) açılır, buna kaynak verilir.
İstikrar ve kesinlik bu kültür sahibini sıkar. Sorun çözücüdürler.
Patron kültürünün dinamizmine akıl olurlar, uzmanlık ve profesyonelizme saygı duyarlar; profesyonel açıdan (hiyerarşi değil) kendilerini geliştirmeye dönüktürler, krizlerde kararsız kalırlar. Bu nokta çalışanın ücret taleplerini azaltıcı etki yapmaktadır.
Görev değil, amaç tanımıyla ilgilenirler.
Kendisini aldığı sonuçlarla değerlendirir. Patron Kültüründe ise roldeki performansa bakılır ve başarısının kişilerle ilişkisi kurulmaz.
Sonuca göre ödeme, ekip görevi, belirli durum ve sorun çözümü gibi konulara duyarlıdır.
Çalışma alanları : Danışmanlık, AG ekipleri, medya kuruluşları ve artarak çok büyük şirketlerin dorukları


Bireyci Tip Yönetim Biçiminin Özellikleri

Aşağıda bireyci tip yönetim biçiminin özellikleri sıralanmıştır

Egemenlik bireydedir. Herkes kendi yaşamından sorumludur. Organizasyonlar bireye hizmet eder.
Güç bireydedir.
Bu kültür anlayışındaki insanlar profesyonellerdir.
Bu kültürde kişisel etkinlikle çözüm bulunur; kurallar egemen değildir.
Bu yönetim kendisini tüm genellemelerin dışında tutar.
Bu kültürü sınıf olarak tanımlamak zor ve yanlıştır.
Bu kültüre sahip olanların kimseden öğrenecek bir şeyleri yoktur; onlara sadece hayatın kendisi bir şeyler öğretebilir.
Deneyimlere dayalı öğrenme yeğlenir.
Bir konuda öğrenecek bir şeyin kalmaması halinde projenin idarecisi bile işi bırakır.
Bu kültüre sahip insanlar kendilerini organizasyonun parçası olarak görmezler.
Bu özellikle bireyci kültür, kişisel özgürlüğü ön plana çıkarır. Burada İnsanlara saygı vardır
Yönetilmesi zor insanlardır.
Kişisel olarak değişiklik yapmak isterler.
Kişisel bağımsızlığa önem verirler.
Bu kişilerin motivasyonları, amaçları doğrultusunda sağlanır.


Proje Yönetim Sistemi ve ekip kültürünün özellikleri aşağıda sıralanmıştır

Her aşamada ekip çalışması vardır.
Organizasyon, proje hedefleri doğrultusunda çalışmaktadır.
Güç, organizasyon bölümlerinin kesişme noktalarında odaklanmaktadır.
Yeni fikirler, teknikler ve yaklaşımlar üretilirken ön tasarım ve tasarım aşamalarında yaratıcılık çok ağır basmaktadır.
Çözüm için kaynaklar, proje çalışanları arasında paylaştırılmaktadır.
Tasarım ve karar verilen tasarım alternatifi doğrultusunda kaynaklar sağlanmakta, veri analizleri ve stratejiler belirlenerek uygulanmakta ve sonuçlar üzerinde verim analizleri yapılmaktadır.
Sistemin ihtiyacı, deneyimli ve bilgili ekip elemanları ile ileri teknoloji ekipmanları olduğundan, sistem pahalı, hatta lüks niteliktedir.
Sorun çözümü yaratıcı düşünce ve optimum sonuçlara ulaşmayı gerektirmektedir.
Organizasyon kademelerinde, üst yönetim, astların düşünce ve çözüm önerilerine açıktır.
Kurallar, uyulması gereken zorunluklar değil, çözüme ulaşmak için karşılıklı anlaşma sağlayan düzenlemelerdir.
Proje hedeflerine ulaşmak için önce projenin ve proje evrelerinin tanımlanması gerekmektedir.
Proje çözümleri ile ilgili alternatifler, projenin her evresinde güncellenmekte ve karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır.
Projede çözüm seçenekleri kullanılmasının amacı, hedefe ulaşmayı karmaşıklaştırmak değil, optimum çözümü bulmaktır.
· Çalışanların sabit görevleri yoktur. Görevler, proje özelliklerine, çözüm yollarına ve hedeflere göre tanımlanmaktadır.


Bu Çalışma Prof.Dr. D.Sorguç-Dr. M.Kuruoğlu tarafından yazılan , “İnşaat İşletmelerinde Çağdaş yönetim ve değişim Modeli” isimli İstanbul Ticaret Odası 2001-37 sayılı yayınından alınmıştır.

Hiç yorum yok: